Verlof

 

Leerplicht

De leerplichtambtenaar van de gemeente Stichtse Vecht is Susanne Smit. De leerplichtwet is streng. Het zorgt ervoor dat ieder kind van zijn vijfde tot zijn achttiende verjaardag verplicht naar school gaat. Ouders of verzorgers zorgen er voor dat hun kinderen ook daadwerkelijk naar school gaan. Ze worden er dan ook op aangesproken als dat niet gebeurt. Worden kinderen bewust van school gehouden, dan riskeren ouders (en ook kinderen van 12 jaar en ouder) strafvervolging.

Vrij van school

In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om terughoudend dit verlof aan te vragen. Vraag niet meer verlof aan dan echt noodzakelijk. In het algemeen is het niet in het belang van het kind school te moeten missen!

  • Huwelijk van bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: maximaal twee dagen
  • 12½- of 25-jarig huwelijksjubileum van ouders: één dag
  • 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig huwelijksjubileum van grootouders: maximaal twee dagen. 

Bij grootouders is dit meer dan bij ouders omdat er vanuit wordt gegaan dat ouders beter op de hoogte zijn van de verlofmogelijkheden dan de grootouders. Grootouders kunnen bovendien te maken hebben met kinderen uit verschillende vakantieregio’s.

  • 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum van ouders of grootouders: één dag
  • Ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur.
  • Overlijden van bloed- of aanverwanten tot en met de vierde graad van het kind: duur in overleg met de directeur.
  • Verhuizing van gezin: één dag
Graden in verwantschap
1e graad: ouders
2e graad: grootouders, broers en zussen
3e graad: overgrootouders, ooms, tantes, neven en nichten (kinderen van broers en zussen)
4e graad: neven en nichten (kinderen van ooms en tantes), oudooms en oudtantes, achterneven en achternichten

De Leerplichtwet kent geen snipperdagen. Om bijvoorbeeld een dag eerder met wintersport te gaan om de files voor te zijn. Leerlingen hebben in een schooljaar voldoende vakantie.

Vakantie onder schooltijd

De Leerplichtwet stelt heel duidelijk dat vakantie onder schooltijd vrijwel onmogelijk is. Alleen als voldaan wordt aan alle drie de volgende voorwaarden kan een schooldirecteur op verzoek extra vakantie toestaan:

Als tenminste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden.
Als het gezin in geen van de schoolvakanties in 1 schooljaar met vakantie kan. Dus niet in de herfstvakantie, de kerstvakantie, de voorjaarsvakantie, de mei-vakantie, en de zomervakantie.
De extra vakantie valt niet in de eerste twee weken aanvang het nieuwe schooljaar.

De extra vakantie is nooit langer dan tien dagen. Alleen de directeur mag toestemming geven, de leerplichtambtenaar niet maar kan wel een advies uitbrengen als de directeur hierom vraagt.

5-jarigen

Een bijzondere regeling is er voor 5-jarigen. Zo mogen kinderen van 5 jaar vijf uur per week thuisblijven om overbelasting te voorkomen. Dit wordt geregeld in goed overleg met de schooldirecteur. Is dit niet genoeg, dan mag het kind nog maximaal vijf uur per week extra thuisblijven. Zodra het kind 6 jaar is geldt deze vrijstellingsmogelijkheid niet meer. Deze regeling is er dus niet om bijvoorbeeld zwemles te volgen.

Aanvragen & Bezwaar en Beroep

Ouders moeten minimaal 6 weken van te voren een aanvraag om vrijstelling van de leerplicht of kwalificatieplicht van hun kind indienen, dit moet schriftelijk gebeuren bij het bevoegde orgaan (directeur van de school). Na eventuele afwijzing kunt u hiertegen schriftelijk in beroep gaan bij het bevoegde orgaan (directeur van de school/bestuur).

Bent u het niet eens met het besluit dan kunt u beroep aantekenen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht. Dit is een beknopte weergave van de leerplicht. Voor meer informatie kunt u de website raadplegen Leerplicht